Coneix l’AFA


Què és l’AFA?

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Industrial és una associació sense ànim de lucre, i oberta a totes les famílies de l’institut que en vulguin ser sòcies o que vulguin incorporar-se a la Junta amb els següents objectius:

Formació humana integral
Vetllar perquè l’educació en l’escola aconsegueixi el ple desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació humana integral i el respecte als principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals.
Suport a la comunitat escolar
Donar suport i assistència a les persones membres de l’associació i, en general, a les famílies, els tutors i tutores, l’equip docent i l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus infants i, en general, de totes les criatures matriculades al centre.
Participació
Promoure la participació de les famílies dels alumnes i les alumnes en la gestió del centre.
Assistència
Assistir els progenitors dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre, així com facilitar i canalitzar les relacions dels pares amb el centre.
Representació
Promoure la representació i la participació de les famílies dels alumnes en els consells escolars i altres òrgans col·legiats.
Promoure sinergies
Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
Col·laborar amb el centre
Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
Formació i activitats
Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar i promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives i culturals.

Qui som?

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta i membre del Consell Escolar en funcions: Desert
Vicepresidenta: Silvia Esquinas
Tresorera: Elisenda Artigas
Secretària en funcions: Conxi Murillo

COMISSIONS
Benestar: Deborah Serrano i Esther Vidal
Consignes: Silvia Esquinas i Jordi Tiana
Comunicació: Marta Comín i Marta Pontnou
Energies: Francesc Gomà i Jordi Tiana
Reutilització de llibres: Cristina López
Xerrades per a famílies: Silvia Esquinas i Conxi Murillo